Facebook
Powered by Magento extensions

Regulamin sklepu Vinola.pl

Postanowienia ogólne.

1. Strona sklepu internetowego Vinola.pl jest przeznaczona wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH.

2. Właścicielem sklepu i domeny Vinola.pl jest przedsiębiorstwo:

Bodegas Ibéricas Iñigo Cordon Moreno
ul.Nowina 28 / 1 
60 589 Poznan 
NIF PL 781-175-97-45 

2. Sklep Vinola.pl posiada w ofercie wina wolne od wad prawnych legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedaż odbywa się w sklepie mieszczącym się w Poznaniu - w przypadku złożenia zamówienia i jego realizacji drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną wszystkie wiadomości odbierane są w sklepie.

3. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom. O ewentualnych zmianach postaramy się informować Państwa na bieżąco. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Roczniki podane na stronie, mogą być inne niż aktualnie dostępne.

4. Szczegóły dostarczenia zakupionego produktu będą omówione podczas kontaktu poprzez drogę elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną. Wydanie towaru w związku ze sprzedażą odbywa się w czasie i miejscu uzgodnionym między sprzedawcą a Kupującym drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną poprzez przewoźnika lub kuriera zajmującego się przewozem rzeczy. Kupujący upoważnia przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności do jakich ustawa o wychowaniu w trzeźwości zobowiązuje. Przewoźnik lub kurier uprawniony jest w przypadku wątpliwości zażądać do okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość przez zamawiającego lub inną osobę odbierającą towar - w przypadku odmowy okazania dokumentu, przewoźnik lub kurier nie wydadzą towaru. Przewoźnik lub kurier nie wyda towaru również wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby towar odbierającej.

5. Naszą ambicją jest by dane dotyczące sprzedawanych przez nas produktów były rzetelne i sprawdzone, zastrzegamy jednak możliwość występowania ewentualnych błędów w opisie poszczególnych produktów.

Warunki korzystania.

1. Użytkownik sklepu Vinola.pl musi mieć ukończone 18 lat. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

2. Dokonując zakupu w sklepie internetowym www.Vinola.pl zamawiający deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.

3. Dokonujący zakupów musi przedtem dokonać rejestracji w sklepie Vinola.pl.

4. Wszystkie informacje podawane podczas zakupów są przesyłane systemem korzystającym z  najnowszych zabezpieczeń i technik e-commerce.

5. Sklep Vinola.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji.

6. Dane figurujące w rejestracji nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym innym podmiotom. Są one chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

7. W każdej chwili można usunąć bądź zmienić swoje dane korzystając z formularza rejestracji.

8. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

9. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Składanie i realizacja zamówień.

1. Towar wysyłany jest pod adres podany podczas rejestracji lub wybrany adres składany podczas zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto. 

3. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00. Dostawy w innych porach realizowane są na specjalne życzenie odbiorcy i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce uwagi podczas składania zamówienia, lub kontaktując się drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną na jaką godzinę ma być dostarczony towar.

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się za zgodą Kupującego wydłużyć - w przypadku długotrwałego braku z Kupującym skontaktuje się sprzedawca oferując towar alternatywny.

5. Dokument zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) jest w zależności od sposobu realizacji wysyłki, dołączany do przesyłki lub wysyłany pocztą w terminie do 14 dni.

6. Przed odebraniem przesyłki należy koniecznie sprawdzić stan opakowania. Jeśli opakowanie jest inne niż firmowe (widoczny napis "Vinola.pl" z boku kartonu) lub zerwana jest taśma, albo przesyłka nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz - należy odmówić przyjęcia przesyłki. 

7. Sprawdzenie stanu i zawartości przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. W przypadku gdy zawartość przesyłki różni się od tej zamawianej, należy sporządzić protokół przyjęcia przesyłki z wyszczególnieniem zawartości i podpisem Kuriera. Będzie on następnie wykorzystany do spowodowania uzupełnienia bądź zamiany towaru tak, by był on zgodny z zamówieniem.

9. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Należy wtedy przesłać pisemną informację na adres e-mail sklepu w terminie 3 dni od otrzymania towaru i odesłać towar w stanie takim jak dotarł wraz z fakturą i informacją o przyczynie zgłoszenia wraz z protokołem szkody, na koszt nadawcy (klienta). 

10. Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń które nie zostały stwierdzone podczas odbioru.

11. Nie będą odbierane żadne przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy.

12. Sklep Vinola.pl  zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę, lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

13. Sklep Vinola.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu, wynikające z siły wyższej, nieobecności osoby pełnoletniej w czasie odbioru przesyłki, błędów popełnionych przez klienta w czasie rejestracji lub z winy firmy transportowej.

Zwroty.

1. Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach.

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu.

5. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 30 dni od otrzymania zwróconego towaru, koszty odesłania nie podlegają zwrotowi, nie będą przyjmowane żadne przesyłki na koszt odbiorcy.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.